Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelhoekje en een cliënt waarop nNagelhoekje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Nagelhoekje handelt onder KvK nummer: 57034141 en BTW nummer: NL213160791B01


Inspanningen Nagelhoekje
Nagelhoekje zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Nagelhoekje zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nagelhoekje 50% van de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelhoekje de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wanneer de cliënt later dan tien minuten arriveert wordt verzocht om een nieuwe afspraak te maken, ook wordt dan 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Nagelhoekje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen van Nagelhoekje.

Betaling
Nagelhoekje vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelhoekje vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelhoekje tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelhoekje
 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nagelhoekje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Nagelhoekje behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelhoekje zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Nagelhoekje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Nagelhoekje verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Nagelhoekje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelhoekje is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelhoekje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie
Nagelhoekje geeft de cliënt een week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
·De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder vooroverleg met Nagelhoekje.
·De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
·De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
·De cliënt andere producten dan de door Nagelhoekje geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
·De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
·De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
·De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal
Nagelhoekje heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelhoekje . Indien een klacht gegrond is, zal Nagelhoekje de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Nagelhoekje en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan ‘Het Nagelgilde’ Nederlandse Vereniging van Nagelstylisten, Postbus 386, 6710 BJ Ede.

Nail art
Indien Nagelhoekje een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelhoekje. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelhoekje , deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelhoekje de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Recht Op elke overeenkomst tussen Nagelhoekje  en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  

Facebook